Bioelectric Impedance Analysis (BIA) is a modern scientific instrument that measures body fat percentage by testing the electrical resistance of your body s cells to a flow a small harmless electrical signal. Fat has a low water content in comparison with muscle, so has an insulating effect, and is therefore less conductive. Research shows that BIA is a fairly accurate and valid measure of body fat percentage. The impedance measure is affected by body hydration status, body temperature, time of day, and therefore requires well controlled conditions to get accurate and reliable measurements. If a person is dehydrated, the amount of fat will likely be overestimated. garcinia cambogia lose weight 4life Research, a Frank Review from Somebody Who Didn t Join glycemic index weight loss Cut on Calories hcg diet blog Do you need a certain type of food? Are you on the run a lot or do you have time to shop at the grocery store for what you need? hgc diet When glucose levels rise in blood, a person is said to suffer from the disease called diabetes or diabetes mellitus. Diabetes has now become a very common disease. To keep pace with the fast flowing life, people have adopted sedentary lifestyle, inactivity, faulty food habits, and this has caused almost every house to have a patient of diabetes. Normally the carbohydrates we consume take the form of glucose. The hormone, insulin secreted by our pancreas breaks down the glucose, makes it absorbable by the body cells, and in the process converts it in to energy. When pancreas produces insufficient insulin or when body cells become insulin resistant, glucose collects in blood, leading to diabetes. Diabetes can be kept under check, and the patient can lead a hale and hearty life. But if not timely diagnosed, it can be fatal causing serious damage to kidneys, liver, heart, eyes and even the nervous system. body fat reduction Měření tlaku | TOP Instruments, s.r.o.

Měření tlaku

Tlak je jedna z nejčastěji měřených veličin.

Podíváme-li se na obecnou definici, tak tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p (z anglického pressure), vyjadřující poměr velikosti síly, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy.

Pro praktické měření v automatizační technice nás ale zajímá především tlak v kapalinách a plynech.

Zde pak rozlišujeme tři základní tlakové veličiny

Absolutní tlak ( dle ČSN tlak) je tlak vůči absolutnímu vakuu. V praxi se nejčastěji používá tam, kde je snímán tlak pro přepočet objemového průtoku dle stavových rovnic.

Z našeho sortimentu doporučujeme snímače Huba Control řady 507 a 691
Relativní tlak (dle ČSN přetlak) je tlak vůči okolní atmosféře. Používá se pro většinu provozních měření.

Z našeho sortimentu doporučujeme snímače Huba Control řady 501, 507 a 691
Diferenční tlak je tlak mezi dvěma místy, v praxi je používán především pro snímání zanesení filtrů, hladiny kapaliny v nádobách s vnitřním přetlakem nebo rychlosti proudění kapalin i plynů.

Z našeho sortimentu doporučujeme snímače Huba Control řady 604, 652, 692 a 699
V technické praxi se používají i jiné jednotky, zejména bar (bar) a technická atmosféra (at) rovná kilopondu na čtverečný centimetr (kp/cm2). Naproti tomu ve fyzice a termodynamice se užívala tzv. fyzikální atmosféra (atm), odvozená od normálního tlaku atmosféry. V meteorologii bylo v minulosti obvyklé používání jednotky torr (Torr), původně nazývané milimetr sloupce rtuti (mmHg). V anglosaské oblasti se běžně můžeme setkat s jednotkou libra síly na čtverečný palec (psi).
V připojené tabulce jsou převodní vztahy mezi nejběžnějšími jednotkami tlaku.

Poznámka: Symboly, uvedené před převodními koeficienty znamenají: ≡ koeficient je takto definován a je tedy absolutně přesný; = koeficient je odvozen z definice fyzikální konstanty (zde hodnoty normálního atmosférického tlaku); ≈ koeficient je odvozen výpočtem a je zaokrouhlený.

Výhradní zastoupení firem
pro Českou republiku
EE